Canolfan Iechyd Naturiol Tŷ Covent

THERAPÏAU SYDD AR GAEL YN TŶ COVENTACIWBIGO TSEINIAIDD TRADDODIADOL

Angela Llewellyn MSc, BA, BAc, MBAcC

Cysylltu ag Angela

angela photo

Mae aciwbigo yn ddull o wella sydd wedi ei ymarfer yn Tseina a gwledydd eraill Y Dwyrain ers miloedd o flynyddoedd. Er yn aml yn cael ei ddisgrifio fel modd o leddfu poen, mae'n cael ei ddefnyddio i drin pobl gydag ystod eang o anhwylderau. Ffocws yw gwella'r person yn gyffredinol yn hyrtach na chanolbwyntio ar symptomau unigol.

Yn ôl meddylfryd traddodiadol y Tseiniaid, mae'n iechyd yn ddibynnol ar ynni ysgogol y corff – a adnabyddir fel Qi – yn symud mewn ffyrdd llyfn gytbwys drwy nifer o sianeli o dan y croen. Galli llif y Qi gael ei effeithio gan nifer o ffactorau, yn cynnwys emosiynnau fel poen meddwl, pwys, ofn, bod yn flin – ac hefyd, galar, heintiau, gwenwyn, wewyr – neu weithiau, y tywydd.

Mae Angela wedi graddio a dechrau ei hgwaith fel aciwbigwraig yn 1984, ac wedi bod aelod Ty-Covent ers 1998. Mae hi wedi bod yn dysgu aciwbigo mewn nifer o sefyllfaoedd, wedi ysgrifennu erthyglau ar bwnc iechyd ac aciwbigo, a chydweithiodd ambellwaith gyda meddygion confensiynnol ac ymerferion naturiol eraill. Aelod oedd hi'r pwyllgor ymchwil Cymdeithas Brydeinig Aciwbigo dros nifer o flynyddoedd, ac wedi bod yn datblygu cysylltiadau newydd ag aciwbigwyr tramor, yn cynnwys Ciwba, Corea a Rwsia.

TYLINO HOLISTIG

Megan Mills MTI, CNHC

Cysylltu â Meg

Mae Meg wedi hyfforddi mewn Tylino a Gwaith Corff Cyfannol gydag Andy Fagg ac eraill yng Ngholeg Tylino a Gwaith corff Bryste, gyda David Lauterstein, o Lauterstein–Conway Massage School, ac mae hi ar hyn o bryd yn astudio Myofascial Release gyda’r enwog Ruth Duncan o Myofascial Release UK.

Bydd yr ymarferydd cyfannol yn trin y cleient yn gyfan, gan ystyried eu lles emosiynol ac ysbrydol, ynghyd â'u corff corfforol. Bydd y therapydd yn gweithio gyda'r cleient yn hytrach na dim ond rhoi sesiwn dylino iddyn nhw. Mewn ffordd dyner, mae hyn yn creu synnwyr o bresenoldeb yn y corff, gan helpu i roi sylw i bethau sy'n achosi unrhyw densiwn.

Fodd bynnag beth sydd yn disgleirio fwyaf yw ei harddull personol – sy’n cyfuno techneg effeithiol gyda’r sensitifrwydd yr ydym yn dyheu amdano wrth chwilio am driniaeth sy’n bodloni ein hanghenion.

Am Waith Meg:

Mae Tylino Cyfannol yn driniaeth i’r unigolyn, sy’n cyfuno ystod o arddulliau a thechnegau er mwyn addasu i anghenion y cleient ar y pryd. Wrth weithio gyda’r berthynas rhwng y Meddwl a’r Corff, bydd y therapydd yn eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd yr ydych yn rhyddhau ac yn ymlacio orau.

Mae Myofascial Release yn therapi sy’n gweithio’n bennaf gyda’r fascia - meinwe cysylltiol sy’n amgylchynu ac yn ystwytho cyhyrau, esgyrn ac organau ac sy’n gweithredu fel cynhaliwr strwythurol a hanfodol yn y corff. Mae gweithio gyda’r fascia yn gyfannol yng ngwir ystyr y gair, ac mae ymchwil yn dangos mwy a mwy o effeithiau pell gyrhaeddol y gwaith hwn. Mae Meg ar hyn o bryd yn y broses o gwblhau ei diploma gyda Myofascial Release UK.

HOMOEOPATHY

Linda Gwillim MCH, RSHom

Cysylltu â Linda

linda photo

Mae Homeopathi wedi ei selio ar y syniad fod modd defnyddio deunyddiau sy'n achosi rhai symptomau iw gwella nhw. Er mwyn darganfod eich meddygyniaeth chwi rhaid i'r Homeopath eich deall fel person cyflawn. Byddant yn gofyn cwestiynau am eich symptomau meddyliol, emosiynol a ffisegol yn ogystal a hanes meddygol eich teulu. Bydd nifer fach o feddygyniaeth Homeopathic yn annog pwerau gwella y corff i ddod a'r iechyd da yn ôl.

Astudiais yng Ngholeg Homeopatheg Llundain ac rwyf yn aelod cofrestredig o’r Gymdeithas o Homeopathiaid – derbyniais Gymrodoriaeth gan y Gymdeithas yn 2016.

Rwyf wedi bod yn ymarfer Homeopatheg yn Nhŷ Covent ers 30 o flynyddoedd bellach. Yn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi llwyddo i greu practis prysur ac yn gweld cleifion pum diwrnod yr wythnos.

Mae fy mhractis yn amrywiol iawn, yn gweithio gyda phobl ifanc a hen fel ei gilydd – gan ganolbwyntio ar symptomau meddyliol/emosiynol a ffisegol – o natur ddifrifol a chronig.

Rwyf yn glinigwr craidd ac yn athro yn Ysgol Homeopatheg Cymru yng Nghaerfyrddin yn ogystal â darlithio mewn colegau homeopatheg eraill yn y DU a dramor.

MEDDYAETH LYSIEUOL

Amanda Dean Dip HM MNIMH

Cysylltu ag Amanda

amanda photo
Meddygaeth Lysieuol
 • Meddygaeth lysieuol yw'r maes meddygol hynaf a'r un sy'n dal i gael ei ddefnyddio fwyaf yn y byd heddiw.
 • Mae meddygon llysiau yn defnyddio grym iacháu planhigion i helpu pobl sydd ag ystod eang o gyflyrau meddygol.
 • Mae meddygaeth lysieuol yn cyfuno gwybodaeth am blanhigion a ddefnyddiwyd yn draddodiadol i wella cyflyrau gyda gwyddoniaeth feddygol fodern.
 • Meddygaeth lysieuol yw'r maes meddygol hynaf a'r un sy'n dal i gael ei ddefnyddio fwyaf yn y byd heddiw.
Cymryd meddyginiaeth lysieuol gyda meddyginiaeth gonfensiynol

Mae meddygon llysiau nid yn unig yn arbenigwyr ar y defnydd o feddyginiaethau llysieuol, ond mae ganddyn nhw hefyd ddealltwriaeth o gyffuriau fferyllol confensiynol. Mae hyn yn hwyluso ystyried o ddifrif sut gall perlysiau a chyffuriau weithio gyda'i gilydd, a pha rai a allai fod yn gydnaws, a pha rai na fydd yn gydnaws. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol bwysig wrth ragnodi meddyginiaethau llysieuol yn ddiogel.

Amanda Dean MNIMH

Cymhwysodd Amanda Dean fel meddyg llysiau yn 2000, ac mae wedi bod yn arfer y ddisgyblaeth yng Nghanolbarth Cymru ers 2002. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn planhigion meddyginiaethol brodorol, ac mae nifer o'i meddyginiaethau yn cael eu gwneud o berlysiau sydd naill ai wedi eu casglu neu wedi eu tyfu'n lleol.

Mae hi'n aelod gweithgar o Sefydliad Cenedlaethol y Meddygon Llysiau, a sefydlwyd ym 1864.

Cysylltwch ag Amanda am apwyntiad neu i drafod a allai meddygaeth lysieuol fod yn addas i chi.

SEICOTHERAPI, GORUCHWYLIAETH GLINIGOL A CHWNSELA ar gyfer Cyplau, Unigolion ac Ymarferwyr

Catherine Havard UKCP(reg) MBACP(accred)

Cysylltu â Catherine

catherine photo

Rwyf yn Seicotherapydd cyfanweithiol cofrestredig gyda Chyngor Seicotherapyddion y Deyrnas Unedig a Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain. Mae gennyf fwy na 12 mlynedd o brofiad o weithio mewn practis preifat ac yn y GIG. Rwy’n cynnig therapi tymor byr a hirdymor i gyplau ac unigolion trwy gyfrwng y Saesneg.

Therapi perthynol yw Seicotherapi a Chwnsela Gestalt sy'n cynnig cyfle i chi ddod i ddeall eich hun yn well. Weithiau mae pobl yn mynd i rigol o batrymau di-fudd o feddwl, teimlo neu ymddwyn. Mae defnyddio model Gestalt yn neilltuol o ddefnyddiol wrth weithio â chyplau, oherwydd gellir ymdrin ag anawsterau mewn ffordd sy’n lleihau taflu’r bai ac yn annog cymryd cyfrifoldeb fel unigolyn.

Ar gyfer ymarferwyr, rwyf yn cynnig model integreiddiol perthynol o oruchwyliaeth ac yn credu ei bod hi’n bwysig datblygu perthynas oruchwyliol agos er mwyn cefnogi adlewyrchiad agored ac onest o’ch gwaith gyda chleientiaid, er mwyn dysgu a sicrhau ymarfer diogel a moesegol. meddwl a gweithredu mewn gwahanol sefyllfaoedd ac ar wahanol gyfnodau, ac yn eich helpu i dderbyn a gwerthfawrogi pwy ydych chi.

Canlyniad hyn fydd eich helpu i gynyddu eich dewisiadau ynghylch sut rydych yn byw eich bywyd a rhyngweithio â phobl eraill.

Yn syml
 • Byddwn yn edrych gyda'n gilydd arnoch chi a'ch amgylchedd
 • Byddwn yn edrych ar sut rydych yn ymddwyn yn eich amgylchedd
 • Byddwn yn gwneud gwaith i ddatblygu dewisiadau yn yr ymddygiad hwn
Sut gallaf fod o gymorth i chi:

Mae gennyf brofiad o'r holl faterion a restrir isod. Cysylltwch â mi os nad ydych yn siŵr a allaf eich helpu.

 • Camdriniaeth
 • Pryder
 • Profedigaeth
 • Bwlio
 • Canser
 • Materion yn ymwneud â phlant
 • Cyplau
 • Iselder
 • Trais/camdriniaeth yn y cartref
 • Hunanhyder isel
 • Hunan-barch isel
 • Pyliau o banig
 • Anhwylderau personoliaeth
 • Ffobiâu
 • Materion yn ymwneud â pherthynas
 • Straen
 • Trawma
 • Materion yn ymwneud â'r gwaith

REFLECSOLOGI

Sue Fisher MAR

Cysylltu â Sue

sue photo

Therapi tyner, naturiol yw Adweitheg. Mae wedi cael ei ymarfer yn Tsieina am filoedd o flynyddoedd a chafodd ei ddatblygu yn y Gorllewin ar ddiwedd y 19eg ganrif.

Yn ôl theori feddygol draddodiadol y Tsieineaid y nod yw cydbwyso'r llif egni – Qi – drwy'r corff er mwyn gwella a chynnal iechyd emosiynol a chorfforol fel ei gilydd. Mae'r dull gorllewinol yn datgan bod gan wahanol rannau'r corff bwyntiau cyfatebol ar un droed neu'r ddwy droed: dyma'r map o'r traed y mae nifer o bobl yn ei adnabod fel Adweitheg, heddiw.

Rhoddir pwysau ar bwyntiau atgyrch penodol ar y traed a gwaelod y coesau er mwyn annog potensial y corff ei hun i iacháu, i leihau straen, a datblygu synnwyr o les.

Rwyf wedi bod yn gwneud adweitheg ers 1996 ac rwyf yn aelod o Gymdeithas yr Adweithegwyr www.aor.co.uk.

Mae gennyf glinig yn Tŷ Covent ar ddydd Gwener. Fel arfer mae apwyntiadau yn para am awr.

THERAPEUTIC MASSAGE

Olivia Chandler Dip TM

Cysylltu ag Olivia

livy photo

Un o'r hynaf a mwy gyfredinol o'r gelfyddydau iachaol yw tylino'r corff.

Ers miloedd blwyddyn cafodd rhy fath o ddylino ei ddefnyddio i wellhau ac I leddfu poen. Mae'n bwysig iawn, wrth gwrs, ers y minud ein geni, Yn wir mae tylino rheolaidd yn gallu mynd ymhellach o lawer na hyn gan wella'r iechyd yn gyffredinol.

Ond yn wir, mae tylino'r corff yn gallu wellhau eith iechyd arferol, yn gorchfygu'r effeithiau parhaol a stres, ac yn cynnig cyfle am laesiad. Yn helpu'r corff ymlacio, mae tylino'r corff yn diswyddo poen, anstwythder a thyndra. Mae'n bosib i ymlacio eich cychyrau poenus, symbylu'ch gwaed, ac yn creu teimlad o ryddid trwy'r corff.

Astudiodd Olivia Chandler yng Ngholeg Meddyg Cyflawn, ac enillodd e Tystysgrif yn Tylino'r Corff Iachol yn 1987. Yn ychwanegol, y mae hi wedi darparu Tylino Therapiwtig i Gleientiaid Tîm Iechyd Meddwl Meirionnydd ers 12 mlynedd.